MEDIA

Fang BLOCK 崔芳

Fang BLOCK 崔芳

Li JING 荆莉

Li JING 荆莉

Beibei SONG 宋贝贝

Beibei SONG 宋贝贝

Paul CHEUNG 郑文耀

Paul CHEUNG 郑文耀

Yuhan LIU 刘禹含

Yuhan LIU 刘禹含

May TCHAO 赵美美

May TCHAO 赵美美

Wendy CHOU 周薇君

Wendy CHOU 周薇君

Joanie LUM 林珍重

Joanie LUM 林珍重

Hwee Peng YEO 杨慧萍

Hwee Peng YEO 杨慧萍