MEDIA

 Fang BLOCK 崔芳

Fang BLOCK 崔芳

 Li JING 荆莉

Li JING 荆莉

 Beibei SONG 宋贝贝

Beibei SONG 宋贝贝

 Paul CHEUNG 郑文耀

Paul CHEUNG 郑文耀

 Yuhan LIU 刘禹含

Yuhan LIU 刘禹含

 May TCHAO 赵美美

May TCHAO 赵美美

 Wendy CHOU 周薇君

Wendy CHOU 周薇君

 Joanie LUM 林珍重

Joanie LUM 林珍重

 Hwee Peng YEO 杨慧萍

Hwee Peng YEO 杨慧萍