MEDIA

 Fang BLOCK   崔芳

Fang BLOCK   崔芳

 Li JING   荆莉

Li JING   荆莉

 Beibei SONG   宋贝贝

Beibei SONG   宋贝贝

 Paul CHEUNG   郑文耀

Paul CHEUNG   郑文耀

 Yuhan LIU   刘禹含

Yuhan LIU   刘禹含

 May TCHAO   赵美美

May TCHAO   赵美美

 Wendy CHOU   周薇君

Wendy CHOU   周薇君

 Joanie LUM   林珍重

Joanie LUM   林珍重

 Hwee Peng YEO   杨慧萍

Hwee Peng YEO   杨慧萍